|
 
Hem Kontakt
Integritetspolicy

GDPR - Allmänna dataskyddsförordningen


Vad är GDPR?

En europeisk förordning som reglerar hantering av personuppgifter. Lagen skyddar människor mot att deras personliga integritet kränks genom användning av personuppgifter. Ens personliga integritet definieras genom samhällets värderingar samt etiskt kritisk reflektion över värderingarna. GDPR stärker reglerna och minskar tolkningsutrymmet.


Vad menas med personuppgifter?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till fysisk, levande person.
GDPR styr hur personuppgifterna får behandlas, dvs insamling, registrering, lagring, bearbetning, läsning, spridning, radering, etc.


Hur hanterar vi personuppgifter?

Strevent AB vänder sig mot företag, leverantörer, bolag och organisationer för olika typer av uppdrag och därför är de uppgifterna vi samlar in om dig i huvudsak namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter i syfte att kunna administrera avtalet. Då vi erbjuder tjänster till företag hanterar vi sällan personuppgifter utöver de nämnda, men eftersom det är individer som står bakom företagen så är det viktigt för oss på Strevent att tydliggöra att vi följer dataskyddsförordningen samt exakt hur och varför vi behandlar personuppgifter.
Om Strevent AB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta detta i förväg. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahålla, t.ex för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig. Detta kommer då att anges eller framgå i samband med att uppgifterna samlas in.


Dela personuppgifter med tredje part

Strevent AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Vi överför inga uppgifter om kunder, potentiella kunder eller leverantörer till tredje part, konkurrenter eller andra parter som inte framgår i avtalet, utan samtycke.


Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar aldrig uppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Genom utarbetade rensningsrutiner säkerställer vi att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar på skälet för behandlingen, kontakta oss vid frågor eller funderingar kring detta.


Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. För information om hur du ska gå tillväga för att hantera dina rättigheter, se stycket ”Hantera dina rättigheter” längre ned. Nedan listar vi den registrerades rättigheter.

Tillgång - Som registrerad har du rätt till ett utdrag av all lagrad information.
Rättelse - Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att uppgifterna rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.
Radering - Du kan begära att vi raderar uppgifter vi behandlar om dig.
Begränsning - Du har rätt att begära att vår behandling av personuppgifter begränsas. Om du motsätter dig att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om, och när, vi inte längre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår rutin normalt att uppgifterna raderas. Om du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär alltså att du även kan begära att vi inte rensar och raderar dina uppgifter.
Invändning mot behandling - Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
Hantering av rättigheter - Begäran om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter, ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av den person som utdraget avser.


Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder. Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd (Allmänna dataskyddsförordningen). Om du anser att vi agerar felaktigt, kontakta i första hand Strevent AB.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran i enlighet med rättigheterna ovan är du alltid välkommen att kontakta oss.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du når dem via e-postadressen datainspektionen@datainspektionen.se


Mer information om Dataskyddsförordningen (GDPR)