OVK stockholm, Energieffektivisering stockholm
Strevent AB är ett bolag som verkar inom energi- och tekniksegmentet med fokus på tekniska fastighetssystem.
OVK stockholm, Energieffektivisering stockholm
Vi har full täckning inom ett totalt energikoncept.

OVK för byggnader och fastigheter

Sedan 1991 finns krav på OVK då det upptäcktes att inomhusklimatet i byggnader och fastigheter många gånger var undermåligt. En OVK-besiktning utförs i syfte att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar som det ska, om det har blivit någon ändring eller om något har bytts ut samt att projekterade luftflöden är aktuella i lokalerna.

Våra funktionskontrollanter är personcertifierade för alla typer av byggnader (riks K) och har stor erfarenhet av branschen. Vi utför Obligatorisk Ventilationskontroll i enlighet med gällande regler och föreskrifter (SFS 2011:338) och tar i samband med en besiktning fram protokoll, åtgärdsplaner och förbättringar som vi pedagogiskt presenterar.


Vanliga frågor:

Vem är ansvarig för att bestämmelserna om OVK följs?

Det är byggnadens ägare (exempelvis bostadsrättsföreningen) som ska se till att en Obligatorisk Ventilationskontroll utförs. Byggnadens ägare är även ansvarig för att välja en sakkunnig funktionskontrollant som innehar en OVK-certifiering av ett ackreditera certifieringsorgan vid utförandet av OVK.

När ska en Obligatorisk Ventilationskontroll göras?

En OVK ska göras regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning) samt även innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk (en s.k. första besiktning). En OVK ska göras vart 3e eller 6e år beroende på typ av ventilationssystem och verksamhet i byggnaden.

Hur utförs en OVK?

Vid en OVK kontrolleras att ventilationssystemet fungerar som det är avsett, att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga samt att luftflöden är tillräckliga och går åt rätt håll. Till sin hjälp har funktionskontrollanten en rad mätinstrument så som luftflödesmätare, tryckmätare, rökpatroner och diverse verktyg.

Vad händer efter en OVK?

Funktionskontrollanten sammanställer OVK-besiktningen i ett protokoll och ger antingen godkänt eller icke-godkänt. Därefter skickas protokollet till kommunens byggnadsnämnd. Om brister upptäcks vid en Obligatorisk Ventilationskontroll är det byggnadens ägare som ansvarar för att bristerna åtgärdas. Det finns två nivåer av anmärkningar, utfall 1 och utfall 2 där:


Typ av byggnad och ventilationssystem Krav på första besiktning Krav på återkommande besiktning
Skolor, vårdlokaler m.m. Ja Ja, vart tredje år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-, F- eller FX-ventilation Ja Ja, vart sjätte år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- eller FTX-ventilation Ja Ja, vart tredje år